Skip to main content

Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Table 3 Unique mers common to transcripts of the OP for the zebrafish and mouse

From: Cryptic sequence features in the active postmortem transcriptome

Mer length Mer
6 AAAUAC, AACGAA, ACAUAA
7 UGUGAAC, AUCUCCA, AAAUACA, UAGGUUA, CAUGAAA
8 CAGAAAGC, GUAAAGUC, GCACAAAG, ACGAAUAC, AGAAGAGU, CAUGUGAA, AAAUACAU, AUAGGUUA
9 CCAAUGUGG, CUAUGAAGG, AAGUCCCAG, CUGACAGUC, UUCUCUGUG, GUUUCUGUG, CUAUGUCUG, AUACAAGUG, GCAAGGUUC, CAUGUGAAC, UCUAUGAAG, AUAGGUUAC, UCUGGGGCA, CCUGCUGCU, UAUCAUCGA, AAAAGAUCA, AUUCAAUGU, AAGAAAUCA, ACAAAAUCA, CUUCUCCAU, CAGAACCAU, UUUAACCAA, CAUGCAGAA, CUGGAAGAA, AUACAUCAA, AAAGAUCAU, CAGUAUGAA, AGAAAUCAU, CCUACGAAU, GUCCUGAAA, AACAUGAAA