Skip to main content

Table 1 Degenerate primers

From: Distribution and diversity of dimetal-carboxylate halogenases in cyanobacteria

Code Sequence Expected amplicon size (bp) Tm (ºC)
AF CAAAAAATHGCDCTYAAYC 788–986 55
AR TGDAADCCTTCRTGTTC
BF CACAAAAAHTWGCTCTYAAYC 673–715 57
BR GTKGTRTGGWARGATTCATC
CF AATCAWCTTTAYTGGGTRGC 506–509 55
CR AARAARTGAAARCTYTCRTC
DF AATCAAACYAGYGCWGC 299 51
DR GTRAAATAYTGACAAGC
XF ATCWRGAAACCARTSAAGA 449–591 51
XR CATCAAAAACTTTYYGTARRC